Курс за напреднали


Професионално обучение с направление "Счетоводство" за средно напреднали .


Обучението е предвидено за курсисти с висше счетоводно или икономическо образование , които са запознати с материала от теоретична гледна точка , но се нуждаят от разяснения и допълнение относно прилагането му в практиката. 

Курсът също е подходящ за хора които са се занимавали с подобна дейност преди определен период от време и желаят да опреснят уменията си и да се запознаят с актуалните промени.

Целта е да се избегне излишната теорията и обясняването за основни понятия и похвати , които са необходими на курсистите от курсовете за начинаещи, тъй като те тепърва се сблъскват с тях , и да се наблегне на практическите дейности.

Формата на обучение е индивидуална или в малка група.
Продължителността на курса е 40 учебни часа, като посещенията се организират както през делнични дни , така и събота и неделя - по договаряне, в удобно за Вас време.

Използваните учебни материали са учебници от Висшите учебни заведения, нормативни актове, счетоводни таблици, бланки, и др.
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

След успешно завършване на обучението можете самостоятелно да обработвате информацията и документацията посочена в учебния план, както и да познавате добре нормативната уредба. 

Успешно приключилите курса получават удостоверение от обучаващата организация.

Курсът включва работа със счетоводна програма "Микроинвест" или  "Бизнес навигатор".УЧЕБЕН ПЛАН:

Модул 1 : ДДС – основни положения, ВОП и ВОД, доставка и покупка на стоки и услуги с контрагенти в трети страни, освободени доставки, доставки, облагаеми с нулева ставка, данъчен кредит, деклариране, внасяне, възстановяване на ДДС, особени случаи по регистрация.
Модул 2: ЗКПО – общи положения, непризнати разходи, данък върху разходите, данък при източника, СИДДО, необлагаеми приходи, временни данъчни разлики, сделки със свързани лица, скрито разпределение на печалбата.
Модул 3: ЗДДФЛ – общи положения, доходи от трудови правоотношения, доходи от стопанска дейност, еднолични търговци, окончателни данъци, СИДДО.
Модул 4: Дълготрайни активи, изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план
Модул 5: Съставяне на ГФО, попълване на годишна данъчна декларация.

Цена за курсист: 
- 350 лв. за курс в група;
- 450 лв. за индивидуален курс.


За повече информация и записване се свържете с нас на посочените координати!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg