Английски език

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ОБЩ КУРС

Учебен център "Аврора" предлага обучение по английски език в индивидуална форма и малки групи. 


Курсът се провежда по учебна система " New Headway " съдържаща учебник, учебна тетрадка и аудиодискове за всяко ниво.
Тя е разработена в съответствие с международно приетите критерии на Европейската езикова рамка от ниво  А1 ( начинаещи ) до С1 ( почти майчин език ). Дава познания и подготвя за четирите речеви умения: слушане, четене, говорене, писане.

 
В процесът на изучаване се комбинира с други помагала и упражнения. 
Материалът от учебната програма се увеличава чрез работата с преподавателя и компонентите "говорене" и "слушане" с него.

Един учебен модул включва:

- 30 учебни часа, провеждани в удобно за Вас време; 
- безплатни учебни материали под формата на ксерокопия; 
- входящ и изходящ тест за определяне на ниво; 
- Документ/сертификат за успешно положен тест след края на модула;
- Индивидуален подход съобразно Вашите цели за изучаване на езика, като по желание може да изберете друга учебна система. 



АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Курсът е предназначен за начинаещи и хора със слаби познания по Английски език. Предвидени са около 1500 най-често употребявани понятия и изрази, така че дори след началното ниво се притежават основните комуникативни умения за справяне в ежедневни ситуации. 
Паралелният аудио-курс способства развиването на умения за слухово възприемане в ежедневните разговорни практики. 
Включените в учебника и работната тетрадка упражнения улесняват усвояването на лексикалния и граматически материал и дават възможност за самостоятелна подготовка.


Граматика: 
Глаголът "съм" - Verb "to be" 
Притежателни местоимения - Pоssessive Pronouns 
Знакът за притежание - Possessive 's
Сегашно просто време - Present Simple Tense 
Въпросителни и отрицателни изречения - Questions and Negatives 
Минало просто време - Past Simple Tense 
Правилни и неправилни глаголи - Regular&Irregular Verbs 
Сегашно продължително време - Present Continuous 
Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 
Kонструкция, изразяваща бъдещи действия -Going to for future intentions and actions
Члеуване - Articles 
Бройни и небройни съществителни - Countable and Uncountable Nouns 
Има /за наличие/ - There is/are 
Колко, няколко, николко - How many/some - any 
Модалния глагол- мога/не мога - Can/Can't

Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена- Comparatives and Superlatives

Материалът е разработен в 14 урока.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
New Headway Pre-Intermediate

Учебникът съдържа текстове и диалози, взети от съвременната жива езикова среда (вестници, списания, дома, улицата), и допълва усвоения в първо ниво лексикален запас с нови 2000 думи. 
Основните граматически категории се надграждат и усъвършенстват и се въвеждат нови конструкции. 
Аудио-материалите подобряват уменията за слухово възприемане чрез богат набор от диалози с различен акцент и произношение.


Граматика: 
Минало продължително време /Past Continuous/ 
Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous/ 
Минало перфектно време /Past Perfect/ 
Модални глаголи за задължение и съвет /Modal Verbs- must, should/
Герундий и инфинитив /Gerund and Infinitive/ 
Подчинени условни изречения /Conditional Clauses/ 
Страдателен залог /Passive Voice/ 
Бъдеще просто време /Future Simple/ 
Непряка реч /Reported Speech/

Материалът е разработен в 12 урока.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Третата част от образователната система NewHeadway представлява плавен преход към високите равнища на езика.
Наборът от думи, който се усвоява в течение на курса, достига необходимият за владеене на езика, граматичните конструкции придобиват завършен вид и представят в цялост английската граматика.

Граматика: 
Съпоставяне на сегашни времена - Comparing Present Tenses 
Съпоставяне на минали времена - Comparing Past Tenses 
Въвеждане в съгласуване на глаголните времена - Introducing Sequence of Tenses 
Модални глаголи за вероятност - Modal Verbs of Probability 

Продължителен инфинитив-Continuous infinitive

Перфектен инфинитив-Perfect infinitive
Непреки въпроси- Indirect speech
"Опашати въпроси" - Question Tags

Материалът е разработен в 12 урока.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Качествено нов етап в развиването на езиковите ви умения. В това ниво курсистите придобиват знанията, осигуряващи им успеваемост във всяка езикова ситуация. Силно застъпен е търговско-икономическият бизнес английски, съчетан с популярни статии, свързани с културата и шоу-индустрията, науката и т.н., съобразени с по-високата степен на сложност в нивото и със специализираната лексика, която се въвежда. 
В рамките на курса се затвърждават и усъвършенстват граматическите категории и се постига балансирано владеене на езика.

Материалът е разработен в 12 урока.

Най-широк спектър от видове профилирани курсове съществува при английския език, като се провеждат обучения по:

* бизнес английски;

* медицински английски  /за медицински сестри, както и за лекари или студенти по медицина/.

* английски в областта на туризма;

*английски в областта на хотелиерството и кетъринга;

* разговорен английски;

* подготвителен курс за явяване на изпит за сертификат Marlins.


Времето за посещение е по договаряне.

Учебните материали са включени в цената под формата на ксерокопия. 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
"International Express" - учебна система по Бизнес английски.
Предлагаме курсове от ниво А1 до ниво B2.
Цели на курса:
-овладяване на работния етикет;
-усвояване на лексиката, свързана с  бизнес кореспосденцията;
-преговор на граматиката, заложена във всяко едно от нивата;
-структуриране на диалози, разговори, изразяване на лично мнение и отношение към даден въпрос или проблем;

Занятията може да се провеждат в индивидуална или групова форма.

Цена на индивидуално обучение за нива А1 и А2- 300лв., а на групово- 250лв.
Цена на индивидуално обучение за нива B1и B2- 350лв., а на групово- 300лв.
Цените важат за модул от 30 учебни часа /1 учебен час се равнява на 40 минути/.

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време.
Материалите са под формата на ксерокопия и са включени в цената на курса.

За повече информация, свържете се с нас на посочените координати!
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
,English for Careers -Nursing''-учебна система по английски език за медицински сестри.
,,English in Medicine''-учебна система по английски език за лекари и студенти по медицина.
Необходимо ниво на владеене на езика е А2, B1 е препоръчително.

Цели на курса:
-изучаване на тясно специализирана лексика и терминология в съответното направление;
-структуриране на диалози и провеждане на разговори в работна среда;
-изказване на мнение и вземане на отношение по даден въпрос;
-трениране на слуха посредством множество упражнения за слушане;
-преговор на граматиката, заложена за съответното ниво.

Цена на индивидуално обучение- 390 лв., на групово- 300лв.
Цената важи за модул от 30 учебни часа /1 учебен час се равнява на 40 минути/.

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време.
Материалите са под формата на ксерокопия и са включени в цената на курса.

Свържете се с нас за повече информация!
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Учебен център Аврора предлага курсове по Английски език в сферата на Хотелиерството и Кетъринга.
Учебната система се нарича English for the Hotel and Catering Industry.
Необходимо ниво на владеене на езика -А1.

Цели на курса:
-изучаване на специализирана лексика, характерна за двете области- Хотелиерство и Кетъринг;
-преговор на граматиката, присъща за даденото ниво;
-затвърждаване на новите знания чрез упражнения ,,четене с разбиране'';
-трениране на слуха посредством упражнения ,,слушане с разбиране'';
-съставяне на диалози, изказване на мнение по даден въпрос, касаещ работния процес;
-пресъздаване на ситуации в работна среда.

Цена на индивидуално обучение- 300лв., на групово- 250лв. за модул от 30 учебни часа / 1 учебен час се равнява на 40 минути/.
Материалите са включени в цената на курса и са под формата на ксерокопия.

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време.
Свържете се с нас за повече информация.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
,, English for International Tourism - учебна система по английски език за международен туризъм. 
Предлагаме курсове по нива А2 и B1. 

Цели на курса:
 - усвояване на термини, широко употребявани в сферата на туризма; 
 - съставяне на диалози в работната среда; 
 - изказване на мнение по даден проблем; 
 - трениране на слуха чрез упражнения слушане с разбиране; 
 - преговор на граматиката, заложена в съответното ниво. 

Цена на индивидуално обучение за ниво А2 - 300 лв., на групово - 250 лв; цена на индивидуално обучение за ниво В1- 350 лв., на групово-300 лв.
Цената важи за модул от 30 учебни часа /1 учебен час се равнява на 40 минути/. 
Материалите са под формата на ксерокопия и са включени в цената на курса. 

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време. 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
,, New English File - учебна система по английски език на разговорно ниво. 
Предлагаме курсове по нива А1 и B1. 

Цели на курса:
 - предимно развиване на уменията - Говорене и Слушане; 
 - наблягане върху съставянето на диалози, провеждането на разговори и изказването на мнение по даден въпрос; 
 - трениране на слуха посредством множество упражнения за слушане; 
 - изучаване на лексика, употребявана в ежедневни ситуации; 
 - изучаване на думи и изрази, които са присъщи на разговорната реч; 
 - фокус върху граматиката, заложена в съответното ниво; 

Цена на индивидуално обучение за ниво А1 - 300лв, на групово - 250 лв.  
Цена на индивидуално обучение за ниво B1 - 350 лв.  , на групово - 300 лв.  
Цената важи за модул от 30 учебни часа /1 учебен час се равнява на 40 минути/. 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
,,Marlins English for Seafarers'' -учебна система за подготвителен курс за явяване на изпит за сертификат Marlins. 
Предлагаме курс, който се състои от две части: 
Study pack 1- необходимо ниво на владеене на анйлийски език- А1. 
Study pack 2- необходимо ниво на владеене на английски език -B1. 
Цели на курса:
 -овладяване на тясно специализирана терминология, специпична за даденото направление; 
-съставяне на диалози, провеждане на разговори и изказване на мнение по дадени въпроси в работаната среда; 
-трениране на слуха чрез множество упражнения за слушане; -преговор на граматиката, заложена в съответното ниво;
 -затвърждаване на изучаваната лексика посредством упражнения ,,четене с разбиране''. 
Цена на индивидуално обучение-390лв, на групово- 300лв. 
Цената важи за модул от 30 учебни часа /1 учебен час се равнява на 40 минути/.
Матералите са под формата на ксерокопия и са включени в цената на курса. 

Занятията се провеждат в удобно за курсиста и преподавателя време. 

Свържете се с нас за повече информация.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg