Английски език

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ОБЩ КУРС

Учебен център "Аврора" предлага обучение по английски език в индивидуална форма и малки групи. 


Курсът се провежда по учебна система " New Headway " съдържаща учебник, учебна тетрадка и аудиодискове за всяко ниво.
Тя е разработена в съответствие с международно приетите критерии на Европейската езикова рамка от ниво  А1 ( начинаещи ) до С1/2 ( почти майчин език ). Дава познания и подготвя за четирите речеви умения: слушане, четене, говорене, писане.

 
В процесът на изучаване се комбинира с други помагала и упражнения. 
Материалът от учебната програма се увеличава чрез работата с преподавателя и компонентите "говорене" и "слушане" с него.

Един учебен модул включва:

- 30 учебни часа, провеждани в удобно за Вас време; 
- безплатни учебни материали под формата на ксерокопия; 
- входящ и изходящ тест за определяне на ниво; 
- Документ/сертификат за успешно положен тест след края на модула;
- Индивидуален подход съобразно Вашите цели за изучаване на езика, като по желание може да изберете друга учебна система. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Курсът е предназначен за начинаещи и хора със слаби познания по Английски език. Предвидени са около 1500 най-често употребявани понятия и изрази, така че дори след началното ниво се притежават основните комуникативни умения за справяне в ежедневни ситуации. 
Паралелният аудио-курс способства развиването на умения за слухово възприемане в ежедневните разговорни практики. 
Включените в учебника и работната тетрадка упражнения улесняват усвояването на лексикалния и граматически материал и дават възможност за самостоятелна подготовка.


Граматика: 
Глаголът "съм" - Verb "to be" 
Притежателни местоимения - Pоssessive Pronouns 
Притежателен падеж - Possessive Case 
Сегашно просто време - Present Simple Tense 
Въпросителни и отрицателни изречения - Questions and Negatives 
Минало просто време - Past Simple Tense 
Правилни и неправилни глаголи - Regular&Irregular Verbs 
Сегашно продължително време - Present Continuous 
Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 
Бъдеща конструкция - Futurity 
Члеуване - Articles 
Бройни и небройни съществителни - Countable and Uncountable Nouns 
Има /за наличие/ - There is/are 
Колко, няколко, николко - How many/some - any 
Спомагателен глагол мога/не мога - Can/Can't

Материалът е разработен в 14 урока.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
New Headway Pre-Intermediate

Учебникът съдържа текстове и диалози, взети от съвременната жива езикова среда (вестници, списания, дома, улицата), и допълва усвоения в първо ниво лексически запас с нови 2000 думи. 
Основните граматически категории се надграждат и усъвършенстват и се въвеждат нови конструкции. 
Аудио-материалите подобряват уменията за слухово възприемане чрез богат набор от диалози с различен акцент и произношение.


Граматика: 
Минало време /Past Continuous/ 
Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous/ 
Минало перфектно време /Past Perfect/ 
Модални глаголи за задължение и съвет /Modal Verbs have (got) to, should, must/
Герундий и инфинитив /Gerund and Infinitive/ 
Подчинени условни изречения /Conditional Clause/ 
Страдателен залог /Passive Voice/ 
Изразяване на намерения за бъдещето /Future Intentions/ 
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена /Comparatives and Superlatives/ 
Непряка реч /Reported Speech/

Материалът е разработен в 12 урока.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Третата част от образователната система NewHeadway представлява плавен преход към високите равнища на езика.
Наборът от думи, който се усвоява в течение на курса, достига необходимият за владеене на езика, граматичните конструкции придобиват завършен вид и представят в цялост английската граматика.

Граматика: 
Съпоставяне на сегашни времена - Comparing Present Tenses 
Съпоставяне на минали времена - Comparing Past Tenses 
Въвеждане в съгласуване на глаголните времена - Introducing Sequence of Tenses 
Модални глаголи за вероятност - Modal Verbs for Probability 
Минал страдателен залог - Past Passive 
Въпросителни изречения с "нали" - Question Tags

Материалът е разработен в 12 урока.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Качествено нов етап в развиването на езиковите ви умения. В това ниво курсистите придобиват знанията, осигуряващи им успеваемост във всяка езикова ситуация. Силно застъпен е търговско-икономическият бизнес английски, съчетан с популярни статии, свързани с културата и шоу-индустрията, науката и т.н., съобразени с по-високата степен на сложност в нивото и със специализираната лексика, която се въвежда. 
В рамките на курса се затвърждават и усъвършенстват граматическите категории и се постига балансирано владеене на езика.

Материалът е разработен в 12 урока.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Най-широк спектър от видове профилирани курсове съществува при английския език, като се провеждат обучения в областта на:

* медицината;

* корабен английски за капитани и механици;

* подготвителен курс за явяване на изпит за сертификат Marlins;

* подготовка за интервю;

* готварството.


Цена на модул от 30 учебни часа: 

390 лева за индивидуално обучение, 

270 лева за обучение в група.


Времето за посещение е по договаряне.

Учебните материали са включени в цената под формата на ксерокопия. 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
"International Express" - учебна система по общ Бизнес английски
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
"Ready to order" - Учебна система по английски език за професиите готвач и сладкар. Минималното необходимо ниво на владеене при започване на обучението е pre-intermediate ( A2 ).
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg